Građevinski radovi na zamjeni i dopuni opreme rasklopišta 20(10) kV LUKA PLOČE